Saņēmu vēstuli, par īpašumā konstatētu bioloģiski vērtīgu zālāju (BVZ). Ko man tagad darīt?

Šādas informatīvas vēstules tiek izsūtītas zemes īpašniekiem, kuru zālāji ir bioloģiski vērtīgi (BVZ). Visi BVZ atbilst kādam Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamam biotopam.
Konstatētā BVZ robežas var apskatīt Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) mājaslapā 
Zālāju jāturpina apsaimniekot, to pļaujot un/ vai noganot. Par BVZ uzturēšanu var pieteikties LAD un BDUZ (Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos) atbalsta maksājumam, kur atrodama arī sīkāka informācija par nosacījumiem.

Ko darīt, ja, nezinot par atklāto bioloģiski vērtīgo zālāju, esmu šo zemes vienību jau pārveidojis? Piemēram, izcirtis krūmus un uzaris, apmežojis, izracis dīķi, uzcēlis šķūni, utt.?

Līdz 2018. gada 30.martam par šādām situācijām jāinformē Dabas aizsardzības pārvalde, sūtot iesniegumu uz e-pasta uz adresi skaitamdabu@daba.gov.lv vai pa pastu Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV- 2150. Vēstulē iesniegumā jānorāda kadastra numurs, lauka bloka numurs un jāpievieno kartogrāfiskais materiāls.

Pēc kādiem kritērijiem tiek piešķirtas zālāju ražības klases?

Zālāju ražības klases ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”,07.04.2015.

Aizsargājamie zālāju biotopu veidi un to varianti tiek noteikti pēc sastopamajām augu sugu sabiedrībām. Attiecīgi iepriekš minēto noteikumu 2.pielikumā ir noteikts, kāda ražības klase tiek attiecināta uz katru biotopa veida variantu.

Kāpēc pie zālāja biotopu kodiem ir zvaigznītes?

Tas nozīmē, ka zālājs ir Eiropas Savienībā prioritāri aizsargājams biotops, kurš sastopams arī Latvijā.

Vai tagad var pieteikties BVZ apsekošanai, ja iepriekš tas nav darīts?

Jūs varat pieteikt savu zālāju inventarizācijai, lai noskaidrotu, vai tas atbilst BVZ. Ja jums ir šaubas par to vai jūsu zālājs tiks apsekots “Dabas skaitīšanas” projektā vai, ja ir zināms, ka zālājs ir ārpus lauka bloka, tas kādu laiku ir bijis neapsaimniekots, vai zālājs tiek apsaimniekots, bet jums līdz šim nav bijusi saistība ar LAD, rakstiet, lūdzu, iesniegumu DAP uz e-pastu skaitamdabu@daba.gov.lv vai sūtiet pa pastu Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV- 2150, iesniegumā norādot kadastra numuru, lauka bloka numuru un pievienojot kartogrāfisko materiālu, lai varam identificēt apsekojamo zālāju.

 

Par jautājumiem, kas saistīti ar pieteikšanos atbalsta maksājumiem, lūdzam interesēties LAD mājaslapā vai zvanot pa informatīvo tālruni 67095000.