Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, to daudzumu, veidiem, izplatību un kvalitāti.

Projekta izpratnē dabas vērtības ir dabas ainavas ar zālājiem, mežiem, purviem, jūras piekrasti un kāpām, upēm, ezeriem, iežu atsegumiem un sugu daudzveidību tajās. Dabas skaitīšanas projekta uzdevums ir noskaidrot, cik un kādi dabas vērtību veidi sastopami Latvijā.

Dabas skaitīšanu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, un tās nolūks nav ne palielināt, ne samazināt aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā. Projekta mērķis ir iegūt objektīvu informāciju par Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatību un stāvokli valstī kopumā, kā arī retām un aizsargājamām sugām un citām dabas vērtībām. Dabas skaitīšanas projekta ietvaros tiks izstrādāti arī dabas aizsardzības plāni 20 jau esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un 5 īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni, kā arī sagatavoti priekšnoteikumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai mūsu valstī.