2018. gada 20. februārī, plkst. 17:00 Limbažos, Rīgas ielā 16, Limbažu novada domē notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma Dūņezers dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas liegums “Dūņezers ir Natura 2000 teritorija. Lieguma kopējā platība ir 170 ha un tas dibināts 1977.gadā. Dabas liegums ir nozīmīga sikspārņu dzīvotne un barošanās vieta, kas arī ir lieguma izveidošanas galvenais mērķis. No aizsargājamām sikspārņu sugām sastopamas dīķu naktssikspārnis, ziemeļu sikspārnis, ūdeņu naktssikspārnis, rūsganais vakarsikspārnis un natūza sikspārnis. Teritorijā sastopamas arī aizsargājamās ūdensputnu sugas lielais dumpis, ziemeļu gulbis, zivju ērglis, niedru lija, dzērve, ormanītis, kuitala u.c.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros paredzēts izvērtēt ezera ekoloģisko kvalitāti, iespējamo tūrisma infrastruktūras attīstību, ezera labiekārtošanas iespējas utt.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma Dūņezers izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Sanāksmē piedalīsies arī Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, kurš informēs par kārtību kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, komersantus u.c., iesaistīties un piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Reģionālie projekti, adrese Rūpniecības iela 32b 501, Rīga, LV-1045, www.rp.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Reģionālie projekti, vai plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai, epasts: liga@enviro.lv līdz 2018. gada 13.martam.

Aicināti visi interesenti!

Sanāksmes darba kārtība

Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un tā nepieciešamība. DAP, Sintija Martinsone

Kompensācijas maksājums par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mežu teritorijās. LAD, Nora Baranovska

Dabas lieguma “Dūņezers teritorija un specifika, plāna izstrādes termiņi. SIA “Reģionālie projekti, L.Blanka

Sanāksmes protokols