Aicinām visus interesentus 2018. gada 5. martā plkst. 11:00 Viļakas novada domē Abrenes ielā 26, uz informatīvu sanāksmi par dabas parka Vecumu meži dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas unikālās teritorijas dabas vērtības. Šobrīd tiek uzsākta dabas aizsardzības plānaizstrāde, kuras laikā tiks aktualizēta informācija par teritorijas dabas vērtībām un izstrādāti ieteikumi turpmākajai apsaimniekošanai, uzklausot visas ieinteresētās puses.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas parka Vecumu meži izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Dabas parks Vecumu meži atrodas Viļakas novada Vecumu un Žīguru pagastu teritorijā. Tā kopējā platībair 7842 ha, dibināts 2004. gadā. Dabas parks ir viena no nozīmīgākajām mazā ērgļa ligzdošanas vietām Latvijā. Te sastopamas gandrīz visas Latvijā aizsargājamās dzeņu sugas. Ievērojama dabas vērtība šeit ir slapjie meži, it īpaši melnalkšņu staignāji, kas sastopami lielos masīvos, un kuros ligzdo un barojas reto sugu dzeņi. Ļoti vērtīgas ir mežaudzes ar vecām apsēm, kas kalpo par ligzdas kokiem melnajam stārķim un mazajam ērglim. Šajos mežos ir liels aizsargājamu un ļoti retu sūnu, ķērpju, sēņu un kukaiņu sugu skaits.

Sanāksmē piedalīsies arī Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, kurš informēs par kārtību kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, apsaimniekotājus un komersantus iesaistīties un piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs (tālr. 67557668, 67557698, e-pasts birojs@vkb.lv, www.vkb.lv, Ezermalas iela 28, Rīgā). Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājiem: Jolanta Bāra, tālr. 26465530, e-pasts jolanta.bara@inbox.lv; Arnis Zacmanis, tālr. 29225577, e-pasts arnis.zacmanis@gmail.com līdz 2018.gada 26.martam.

Plāna izstrādes gaitā arī turpmāk plānotas sanāksmes, lūdzam sekot informācijai!

Sanāksmes darba kārtība

Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un tā nepieciešamība. DAP, S.Martinsone

Dzīvnieku nodarītie postījumi un kompensācijas. DAP, Latgales administrācija, D.Vasiļevskis

Atļautās un aizliegtās darbības dabas parkā «Vecumu meži». DAP, Latgales administrācija, D.Vasiļevskis

Dabas parka “Vecumu meži teritorija un specifika, plāna izstrādes termiņi. SIA “Vides Konsultāciju Birojs J.Bāra, A.Zacmanis

Sanāksmes protokols