Aicinām visus interesentus 2018. gada 7. martā plkst. 16.00 Madonas novada Ļaudonā (Skolas ielā 2, Ļaudonas vidusskolas zālē) uz informatīvu sanāksmi par dabas parka Aiviekstes paliene dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Plāns ietvers zinātnisko informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un noteiks vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas parka Aiviekstes paliene izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aiviekstes paliene ir iekļauta Eiropas putniem nozīmīgo vietu sarakstā, tajā konstatētasbūtiskas dabas vērtības upju palieņu pļavas ar vairākām aizsargājamo augu atradnēm (mānīgā knīdija, jumstiņu gladiola, Sibīrijas skalbe, dzegužpirkstītes) un daudzām aizsargājamo putnu sugām. Tā ir nozīmīga ligzdojošo griežu, caurceļojošo ziemeļu gulbju, mazo gulbju un mazo gauru koncentrācijas vieta. Dabas parks dod iespēju saglabāt izzūdošus biotopus upju palieņu pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas un mēreni mitras pļavas.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, komersantus u.c., iesaistīties un piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA Vides Konsultāciju Birojs Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālr.67557668, www.vkb.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicināmklātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam: Ilmārs Bodnieks, tālr. 67557668, e-pasts: ilmars@vkb.lv. līdz 2018.gada 28. martam.

Sanāksmes darba kārtība

Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un tā nepieciešamība. DAP, G.Strode

Dzīvnieku nodarītie postījumi un kompensācijas. DAP, Latgales administrācija, D.Vasiļevskis

Dabas parka “Aiviekstes paliene apsaimniekošana. DAP, Latgales administrācija, G.Akmentiņš

Atbalsta maksājumi par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un pieteikšanās Natura 2000 mežu kompensācijām. LAD, A.Ivanova

Palieņu zālāju dabas vērtības un ieteicamā apsaimniekošana. DAP, A.Namatēva

Dabas parka “Aiviekstes paliene teritorija un specifika, plāna izstrādes termiņi. SIA "Vides Konsultāciju Birojs" I.Bodnieks

Sanāksmes protokols