Dabas skaitīšanas MĒRĶIS ir iegūt detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, to daudzumu, veidiem, izplatību un kvalitāti.

Dabas skaitīšanas izpratnē dabas vērtības ir dabas ainavas ar zālājiem, mežiem, purviem, jūras piekrasti un kāpām, upēm, ezeriem, iežu atsegumiem un sugu daudzveidību tajās. Skaitīšanas uzdevums ir noskaidrot, cik un kādi dabas vērtību veidi sastopami Latvijā.

Dabas skaitīšanu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, un tās nolūks nav ne palielināt, ne samazināt aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā, bet gan iegūt objektīvu informāciju par Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatību un stāvokli valstī kopumā, kā arī retām un aizsargājamām sugām un citām dabas vērtībām. Skaitīšanas ietvaros tiek izstrādāti arī dabas aizsardzības plāni 25 jau esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un 5 īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni, kā arī sagatavoti priekšnoteikumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai mūsu valstī. 

 

IEGUVUMI:

1. Pēc dabas vērtību apzināšanas tiks iegūta informācija par Latvijā sastopamajām dabas vērtībām (īpaši aizsargājamie Eiropas Savienības nozīmes biotopiem), to stāvokli un daudzumu valstī.

2. Daudzos gadījumos zemju īpašniekiem nevajadzēs tērēt privātos līdzekļus ekspertīzēm, lai pieteiktos atbalsta/ kompensāciju maksājumiem, saņemtu būvatļaujas vai tehniskos noteikumus.

3. Dabas skaitīšanā īstenotās aktivitātes palīdzēs samazināt administratīvo slogu un laika resursu patēriņu dažādu atļauju sagatavošanā un izsniegšanā, jo ievadītie dati dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols būs savietoti ar citām valsts informācijas sistēmām, piemēram, www.geolatvija.lv. Izmantojot datu bāzēs iekļauto informāciju, būs iespējams mērķtiecīgāk plānot uzņēmējdarbību, rēķinoties ar īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izplatību.

4. Skaitīšanas ietvaros iegūtie dati palīdzēs daudz efektīvāk sabalansēt dabas aizsardzības un tautsaimniecības attīstību, kā arī apzināt konkrētās teritorijas unikalitāti, tāpat tas būs atbalsts teritorijas plānojumam un no tā izrietošajiem ekonomiskajiem ieguvumiem.